Privatlivspolitik for KINTO Share

06/10-2020

1. Indledning

Denne Privatlivspolitik for KINTO (“Politik”) gælder for alle de Personoplysninger, som i relation til KINTO indsamles og behandles af (eller på vegne af) Toyota Motor Europe NV/SA og/eller Toyota Danmark A/S (samlet benævnt “KINTO”, “vi”, “os” og “vores” afhængig af sammenhængen).

Politikken angiver, hvordan vi håndterer dine personoplysninger (”Personoplysninger”), når vi leverer ydelsen KINTO Share, som du kan abonnere på via KINTO Shares online bookingsystem.

KINTO respekterer dit privatliv. Uanset om du er i kontakt med KINTO som potentiel, nuværende eller tidligere kunde, forbruger eller erhvervsdrivende, eller som en del af offentligheden mv., har du ret til beskyttelse af dine Personoplysninger. Dine Personoplysninger kan blandt andet vedrøre dit navn, telefonnummer, e-mailadresse, men også stelnummeret på din bil, geografiske placering mv.

I denne Politik beskriver vi, hvordan og hvorfor vi indsamler dine Personoplysninger, til hvilket formål Personoplysningerne indsamles, hvem Personoplysningerne deles med, hvordan vi beskytter Personoplysningerne, samt hvilke rettigheder du har som registreret i forhold til dine Personoplysninger.

Politikken gælder for behandlingen af dine Personoplysninger inden for rammerne af KINTO samt værktøjer, applikationer, websider, portaler, (online) kampagner, salgsfremstød, sponsorerede sociale medieplatforme m.v., som udbydes eller drives af eller på vegne af Toyota Motor Europe NV/SA og/eller Toyota Danmark A/S.

Politikken indeholder de almindelige regler og forklaringer, som finder anvendelse. Oplysningerne i denne Politik kan suppleres af specifikke meddelelser, du vil modtage for bestemte tjenester, værktøjer, applikationer, websider, portaler, (online) kampagner, salgsfremstød, sponsorerede sociale medieplatforme m.v., som udbydes eller drives af eller på vegne af Toyota Motor Europe NV/SA og/eller Toyota Danmark A/S.  Du vil i så fald modtage sådanne specifikke meddelelser i forbindelse med, at dine Personoplysninger bruges inden for rammerne af de ovennævnte aktiviteter (f.eks. på websider, portaler, individuelle kommunikationstjenester, nyhedsbreve, påmindelser, undersøgelser, tilbud, kampagner mv.).

Bagerst i Politikken findes nogle definitioner af nogle nøglebegreber, som står med stort begyndelsesbogstav (f.eks. Personoplysninger, Behandling og Dataansvarlig).

2. Hvem er DATAansvarlig for behandlingen AF dine Personoplysninger?

 

Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”)

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60

1140 Bruxelles

Belgien

Toyota Danmark A/S (“TDK“)

Dynamovej 10

2860 Søborg

Du kan læse mere i pkt. 22 (a) om, hvordan det bestemmes, hvilken part der er dataansvarlig for den konkrete behandling af dine Personoplysninger.

 3. HVEM KAN DU RETTE SPØRGSMÅL OG HENVENDELSER TIL – Kontaktpunkt for databeskyttelse

Vi har oprettet et Kontaktpunkt for Databeskyttelse til besvarelse af spørgsmål og henvendelser, der vedrører denne Politik, samt eventuelle yderligere specifikke meddelelser, der afgives i forbindelse med KINTO Share eller dine Personoplysninger (og behandlingen heraf).

Hvis du har spørgsmål til denne Politik eller vil klage over vores behandling af dine Personoplysninger, eller hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet heri, kan du henvende dig til Kontaktpunktet:

 • service.share@kinto-mobility.dk og
 • KINTO
  Toyota Danmark A/S
  Dynamovej 10
  2860 Søborg

4. Hovedprincipper

Vi ønsker at beskytte dine Personoplysninger og behandler dem på en rimelig, gennemsigtig og sikker måde.

Vi behandler Personoplysninger ved efterlevelse af følgende principper:

 • Lovlighed: Vi behandler kun dine Personoplysninger på en lovlig, rimelig og gennemsigtig måde i forhold til dig som registreret.
 • Dataminimering: Vi begrænser behandlingen af dine Personoplysninger til, hvad der er tilstrækkeligt og relevant for at opfylde formålene med indsamlingen.
 • Formålsbegrænsning: Vi indsamler kun dine Personoplysninger til specifikke, udtrykkelige og lovlige formål og viderebehandler dem ikke på en måde, der er uforenelig med disse formål.
 • Rigtighed: Vi sørger for, at dine Personoplysninger er korrekte og om nødvendigt ajourførte.
 • Datasikkerhed og -beskyttelse: Vi træffer tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende databeskyttelsesniveau, hvor der bl.a. tages højde for karakteren af de pågældende Personoplysninger. Disse foranstaltninger beskytter mod uautoriseret videregivelse og adgang, hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, hændeligt tab eller ændring og mod andre former for ulovlig behandling.
 • Adgang og berigtigelse: Vi behandler dine Personoplysninger med respekt af dine rettigheder.
 • Begrænset opbevaringsperiode: Vi opbevarer dine Personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler, og kun så længe det er nødvendigt for at opfylde formålene med behandlingen.
 • Beskyttelse af internationale overførsler: Vi sørger for tilstrækkelig beskyttelse af dine Personoplysninger, når de overføres uden for EØS-området.
 • Beskyttelse i forhold til tredjemænd: Vi sikrer, at tredjemænd kun kan få adgang til (og overføre) Personoplysninger i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning og med tilstrækkelig kontraktlig beskyttelse.
 • Lovlig brug af direkte markedsføring og cookies: Når vi sender reklamemateriale til dig eller placerer cookies på din computer, sker dette i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen og anden relevant lovgivning.

 

5. Behandling af dine personoplysninger: Hjemmel

Nødvendigt for at opfylde vores aftale med dig

Vi behandler generelt dine Personoplysninger, hvis det er nødvendigt for, at vi kan opfylde aftalen, hvorved du har tegnet abonnement på KINTO Share.

Vores legitime interesser

Hvor det er relevant, behandler vi dine Personoplysninger, hvis det er påkrævet for at forfølge vores legitime interesser i forbindelse med levering af KINTO Share under forudsætning af, at vores interesser ikke vejer tungere end dine interesser, rettigheder eller frihedsrettigheder (f.eks. dine rettigheder til beskyttelse af privatlivet).

Vi behandler f.eks. Personoplysninger,

 • hvor det er relevant for at gøre det muligt for dig at dele visse Personoplysninger med andre (f.eks. din placering, placeringen af dit anvendte KINTO Share køretøj, dit bestemmelsessted, dit forventede ankomsttidspunkt),
 • for at kunne yde support / kundeservice for KINTO Share,
 • for at gøre det muligt for os at kontakte en kontaktperson i nødstilfælde, som du har udpeget, og som skal kontaktes, hvis du og/eller dit anvendte KINTO Share køretøj er involveret i et sammenstød,
 • hvis du har et KINTO Share køretøj udstyret med internetforbindelse for at give eksterne leverandører (f.eks. udbyderne af det mobile netværk, som leverer internetforbindelsen), mulighed for at opfylde deres retlige forpligtelser til at identificere dig (ved at indsamle dine ID-oplysninger),
 • for at gennemføre forskning og udvikling for at udvide og forbedre KINTO Share, at udvikle nye mobilitets-løsninger og forbedre ydelserne på Toyotas køretøjer, produkter og tjenester. I den sammenhæng kan vi behandle dine Personoplysninger i en form, der ikke kan spores direkte tilbage til dig,
 • for at videregive dine Personoplysninger, når det kræves af os af retshåndhævende myndigheder eller domstolene, og
 • for at give vores KINTO-netværkspartnere (f.eks. nationale forhandlere, autoriserede forhandlere/reparatører, herunder Den øvrige Toyota og Lexus organisation og dens samarbejdspartnere) mulighed for at kontakte dig.

Vores retlige forpligtelser

Vi behandler dine Personoplysninger, hvis det er nødvendigt, for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, herunder overholdelse af afgørelser afsagt af domstole eller offentlige myndigheder. Hvis vi f.eks. har debiteret dig for din brug af internetforbindelsen, kan vi have pligt til at gemme fakturaen (og dine Personoplysninger på fakturaen) i en lovmæssigt foreskrevet periode.

 

6. Hvis personoplysninger behandles

Vi behandler Personoplysninger om dig, som er den person, der har oprettet en lejeaftale på KINTO Share.

7. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AF DINE PERSONDATA

Vi indsamler kun dine Personoplysninger til specifikke, udtrykkelige og lovlige formål og viderebehandler dem ikke på en måde, der strider mod disse formål.

Vi indsamler og bruger dine Personoplysninger til følgende formål:

 • For at aktivere eller deaktivere dit abonnement på KINTO Share / din leje af KINTO Share køretøjet.
 • For at levere KINTO Share til dig.
 • For at håndtere dine forespørgsler.
 • For at understøtte vores salgs- og markedsføringsaktiviteter.
 • Til at forske og udvikle med henblik på at udvide og forbedre KINTO Share, for at udvikle ny mobilitet og/eller tjenester og løsninger og for at forbedre ydeevnen på KINTO Share køretøjer, produkter og tjenester eller udvikle nye.
 • For at sikre, vedligeholde og støtte vores netværk, systemer og programmer.
 • Hvis det med rimelighed er påkrævet i forbindelse med en tvist, som vi er eller kan blive involveret i, enten direkte med dig eller en tredjepart.

Vi deler dine Personoplysninger med andre til følgende formål:

 • Hvis du har et KINTO Share køretøj udstyret med internetforbindelse, kan udbyderen af det mobile netværk, som leverer internetforbindelsen, være underlagt en juridisk pligt til at opnå visse ID-oplysninger i forbindelse med dig. KINTO indsamler de ID-oplysninger fra dig og leverer oplysningerne til udbyderen af det mobile netværk.
 • For at sætte vores netværk (nationale distributører og autoriserede forhandlere/reparatører) i stand til at kontakte dig inden for rammerne af leverancen/implementeringen af visse tjenester/segmentering.
 • Hvor vi af offentlige myndigheder (f.eks. retshåndhævende myndigheder) og domstole er forpligtet til at videregive dine Personoplysninger til dem.
 • Hvis det med rimelighed er nødvendigt i forbindelse med en tvist, som vi er eller kan blive involveret i, kan vi dele dine Personoplysninger med f.eks. den eller de øvrige involverede parter i tvisten eller med en domstol.
 • Hvis du har en brugsbaseret forsikringsaftale hos et forsikringsselskab, og vi på baggrund af denne aftale deler de Personoplysninger med forsikringsselskabet, som er nødvendige for dem til at indføre denne aftale (f.eks. de geografiske positionsdata, der er forbundet med dit KINTO Share køretøj, din køreadfærd mv.).
 • Skadesoplysninger, herunder oplysninger om implicerede parter.

 

8. Kan jeg ophæve brugen af min Toyotas geografiske placering?

Du kan ikke ophæve, at din og/eller dit køretøjs geografiske placering bruges, da det er en del af KINTO Share.

9. KORREKTE OG OPDATEREDE PERSONDATA

Det er vigtigt for os, at dine Personoplysninger altid er korrekte og opdaterede. Du bedes hurtigst muligt give os besked om eventuelle ændringer eller fejl i dine Personoplysninger ved at rette henvendelse til Kontaktpunktet for Databeskyttelse (se pkt. 3 “Hvem kan du rette spørgsmål og henvendelser til”). Vi gør, hvad der med rimelighed er muligt for at slette eller berigtige forkerte eller forældede Personoplysninger.

10. Adgang til dine persondata

Du har ret til at få adgang til de Personoplysninger, som vi behandler, og til – hvis Personoplysningerne er fejlagtige eller ufuldstændige – at bede om at få dem berigtiget eller slettet. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dine rettigheder eller gerne vil gøre brug af disse, kan du rette henvendelse til Kontaktpunktet for Databeskyttelse (se pkt. 3 “Hvem kan du rette spørgsmål og henvendelser til”).

11. HVOR LÆNGE opbevarer VI DINE PERSONDATA

Vi opbevarer dine Personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Vi opbevarer kun dine Personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålene med behandlingen, eller så længe vi er forpligtede dertil ifølge lovgivningen.  For nærmere oplysninger om, hvor længe visse Personoplysninger opbevares, før de slettes fra vore systemer og databaser, kan du rette henvendelse til Kontaktpunktet for Databeskyttelse (se pkt. 3 “Hvem kan du rette spørgsmål og henvendelser til”).

Vi anvender følgende kriterier for at fastsætte de perioder, som vi gemmer dine Personoplysninger i:

 • Varighed af dit abonnement på og levering af KINTO Share.
 • Vores retlige forpligtelser til at opbevare visse af dine Personoplysninger.
 • Perioder, hvorunder et krav kan fremsættes af eller mod os.
 • Nødvendigheden af, at vi foretager undersøgelse (f.eks. sikkerhedsundersøgelser).
 • Nødvendigheden af at bruge dine Personoplysninger inden for rammerne af nuværende eller potentielle tvister.

Efter opsigelse eller udløb af dit abonnement på KINTO Share sletter vi enten dine Personoplysninger efter en periode på 5 år, eller vi beholder disse Personoplysninger efter udløb af den 5-årige periode i en form, der ikke kan spores direkte tilbage til dig.

 12. SAMTYKKE

KINTO må kontakte dig via elektroniske medier, pr. brev og pr. telefon i relation til de tilvalgte mobilitetsrelaterede tjenester og tilvalgte markedsføringsmæssige formål. De tilvalgte markedsføringsmæssige formål vil være angivet i det samtykke, du har afgivet.

Elektroniske medier omfatter i denne sammenhæng: E-mails, notifikationer, push beskeder, sms/mms, widgets, apps, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Snapchat, Pinterest, blogs, vlogs (videoblogs på f.eks. YouTube) og online spil, Internettet og andre digitale kanaler).

Endvidere må KINTO behandle, herunder indbyrdes videregive dine Personoplysninger i relation til de tilvalgte mobilitetsrelaterede KINTO services og tilvalgte markedsføringsmæssige formål.

Afhængig af det samtykke som du har afgivet til KINTO, omfatter mobilitetsrelaterede tjenester og tilvalgte markedsføringsmæssige formål følgende: (1) påmindelser mv., (2) produkttilbud og nyheder, (3) marketingrelaterede undersøgelser, (4) Invitationer til events og konkurrencer og indbydelse til arrangementer og mulighed for at vinde præmier, og (5) opdatering af dit samtykke mht. nye samarbejdspartnere, produkter eller kontaktformer.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

 

13. Kategorier af Personoplysninger

Følgende kategorier af Personoplysninger behandles:

Datakategorier
Identitetsdata (fornavn, efternavn, brugernavn eller lignende identifikation, titel, kopi af dit kørekort, fødselsdato, køn, kørekortnummer, billede, ansættelsessted (navn og adresse på virksomhed), organisation eller forening igennem hvilken du gives adgang til at benytte KINTO Share (navn og adresse).
Login oplysninger.
Kontaktdata (adresse, e-mail og telefonnummer, kontaktoplysninger i nødstilfælde (hvis du har afgivet disse oplysninger på KINTO Share’ online bookingsystem)).
Finansielle data (bankkontooplysninger, kredit- eller betalingskort-oplysninger f.eks. historik for dine betalinger af KINTO, fakturaer, momsnummer, hvor relevant).
Placeringsdata (indsamling og aflevering af køretøjer, oplysninger om geografisk placering i forbindelse med dit anvendte køretøj og/eller din smartphone (f.eks. GPS-position, planlagt bestemmelsessted, oplysninger om kørte ture (startsted, og – tid, slutsted og -tid, distance, tid, lokalisation undervejs (dog ikke eksakt rute)).
Tekniske data (internetprotokol (IP) -adresse, dine login-data, browsertype og version, tidszoneindstilling og placering, browser-plug-in-typer og -versioner, operativsystem og platform og anden teknologi på de enheder, du bruger til at få adgang til KINTO Share’ online bookingsystem KINTO Share).
Oplysninger om køreadfærd (eksempelvis kørelogger, rejselogger, kørehastighed, accelereringshastighed og bremsehastighed, alle skader, tekniske fejl eller uheld anmeldt til os og – ved tyveri, hærværk, og/eller skade på person eller dyr – ligeledes forhold anmeldt til politiet).
Oplysninger om sociale medier (dit ID på sociale medier til at give dig mulighed for at dele placering af dit KINTO Share køretøj med andre (f.eks. hvad angår de tjenester, der tillader dig at dele dit KINTO Share køretøjs placering med andre via sociale medier efter dit valg)).
Marketing- og kommunikationsdata (dine præferencer for at modtage markedsføring fra KINTO Share).
Bilrelaterede oplysninger (ID-oplysninger om køretøj (f.eks. bilens nummerplade, ID-oplysninger om køretøjet, oplysninger om rest-rækkevidde på el-bil, nuværende og historiske oplysninger i forbindelse med køretøjet (f.eks. tilbehør, dæk, økonomi, forsikring, og eventuelle garantirelaterede oplysninger), tekniske oplysninger om køretøj (f.eks. antal kørte kilometer, brændstofforbrug, advarsler)

Bemærk: Ovenstående matrix indeholder eksempler på data som ikke nødvendigvis behandles af alle nævnte dataansvarlige.

Vi indsamler og behandler som udgangspunkt ikke særlige kategorier af Personoplysninger om dig eller dit CPR-nr.  Vi modtager kopi af dit kørekort med angivelse af CPR-nr., men vi registrerer eller behandler ikke selvstændigt dit CPR-nr.

Behandles andre kategorier af Personoplysninger, vil du modtage særskilt besked herom.

14. BESKYTTELSE AF DINE PERSONoplysninger

Vi har indført tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine Personoplysninger mod ulovlig eller uautoriseret adgang og brug samt mod hændeligt tab og beskadigelse af deres integritet. Foranstaltningerne er udformet, så de tager højde for vores IT-infrastruktur, de mulige konsekvenser for beskyttelsen af dit privatliv og de involverede omkostninger, og således at de afspejler gældende branchestandarder og -praksis.

Dine Personoplysninger vil kun blive behandlet af tredjemand, hvis den pågældende tredjemand accepterer at overholde disse tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Etablering af datasikkerhed vil sige at sikre fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af dine Personoplysninger:

 • Fortrolighed: Vi beskytter dine Personoplysninger mod uønsket videregivelse til tredjemænd.
 • Integritet: Vi sikrer, at dine Personoplysninger ikke ændres af uvedkommende.
 • Tilgængelighed: Vi giver godkendte tredjemænd adgang til dine Personoplysninger efter behov.

Vores datasikkerhedsprocedurer omfatter bl.a. adgangskontrol, backupsystemer, overvågning, gennemgang og vedligeholdelse, registrering af sikkerhedshændelser og kontinuitet.

15. Brug af cookies og lignende

Vi bruger cookies på vores websider. Dermed kan vi give dig en bedre oplevelse, når du browser på websiden, og løbende forbedre websiden.

For yderligere oplysninger om brugen af cookies, og hvordan du undgår dem, henvises til vores cookiepolitik, der findes [under afsnittet Om hjemmeside, der kan tilgås her, og siden om Brug af cookies, der er tilgængelig her].

16. VIDEREGIVELSE AF PERSONDATA

Afhængig af formålene med indsamlingen kan der ske videregivelse af de indsamlede Personoplysninger til følgende gruppe af modtagere:

 1. Inden for vores organisation og brand:
 • Godkendt personale.
 • Tilknyttede virksomheder og datterselskaber, herunder, men ikke udelukkende, Toyota Financial Services Danmark A/S / Lexus Financial Services Danmark A/S og/eller Toyota Insurance Management SE/Lexus Insurance Management (selvstændigt brand).
 • Medlemmer af vores netværk af Autoriserede Forhandlere og Reparatører, herunder, men ikke udelukkende autoriserede Toyota eller Lexus forhandlere og reparatører. Den øvrige Toyota og Lexus organisation og samarbejdspartnere omfatter også Codan A/S.
 1. Eksterne samarbejdspartnere
 • Reklamebureauer: For at hjælpe os med at gennemføre og analysere effekten af kampagner og salgsfremstød.
 • Samarbejdspartnere: F.eks. betroede virksomheder, som bruger dine Personoplysninger til at levere KINTO Share, herunder support og service, og/eller til at sende dig reklamemateriale (hvis du har givet samtykke til at modtage sådant materiale). Vi beder altid sådanne samarbejdspartnere om at overholde gældende lov og denne Politik samt henstiller til, at de behandler dine Personoplysninger fortroligt. Finansieringsrelaterede informationer kan overdrages til eksterne samarbejdspartnere, herunder forsikringsselskaber, energiselskaber, leverandører, bilimportører, værksteder og afleveringssteder mv. Hvis du misligholder dine forpligtelser overfor os, kan vi indberette dig til kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre efter gældende regler.
 • KINTO Shares serviceudbydere: Virksomheder, der leverer ydelser for eller på vegne af KINTO (f.eks. kan KINTO dele dine Personoplysninger med eksterne IT-leverandører, autohjælp og selskaber, der leverer kundeservice og support på vegne af KINTO).
 1. c) Andre tredjemænd:
 • Når det er nødvendigt for at overholde lovgivningen eller beskytte KINTO.
 • For at overholde lovgivningen, imødekomme anmodninger fra myndighederne, opfylde retskendelser, rets procedurer, oplysnings- og indberetningsforpligtelser mv.
 • For at kontrollere og sikre overholdelse af vores politikker og aftaler.
 • For at beskytte vores egne og/eller vores kunders rettigheder, aktiver og sikkerhed.
 • I forbindelse med virksomhedstransaktioner: som led i en overdragelse eller et frasalg af hele eller dele af Toyotas/Lexus’ virksomhed eller i forbindelse med en fusion, sammenlægning, kontrolskifte, omstrukturering eller likvidation af hele eller dele af Toyotas/Lexus’ virksomhed.
 • Til den virksomhed, hvor du er ansat / organisation eller forening, igennem hvilken du gives adgang til et benytte KINTO Share: Som led i, at du gives adgang til en tjeneste gennem KINTO Share, den virksomhed, hvor du selv har angivet, at du er ansat i forbindelse med den tilmelding til KINTO Share Tjenesten eller den organisation / forening igennem hvilken, du har angivet at have opnået adgang til at benytte KINTO Share, vil vi sende oplysninger om dig til disse virksomheder, organisationer eller foreninger. Sådanne oplysninger vil omfatte den tidsmæssige udstrækning af lejen, antal kørte kilometer, dit navn, projektnummer, costcenter samt pris.

Bemærk, at de under b) og c) nævnte tredjemænd – særligt serviceudbydere, der tilbyder produkter og ydelser gennem KINTO Share og applikationer eller via egne kanaler – kan indsamle Personoplysninger fra dig på egen hånd. I disse tilfælde er det de pågældende tredjemænd, der er ansvarlige for håndteringen af dine Personoplysninger, og du vil være omfattet af deres vilkår og betingelser.

 

I tilfælde af, at dine Personoplysninger videregives til Tilknyttede virksomheder og datterselskaber eller

medlemmer af vores netværk af Autoriserede Forhandlere og Reparatører, vil dine Personoplysninger blive behandlet i henhold til Toyotas/Lexus’ generelle persondatapolitik, tilgængelig på https://www.toyota.dk/privatlivspolitik.json og https://d3rvezpmgp265q.cloudfront.net/lexusone/lexdkdav11/20200225_Toyota-Lexus%20Privatlivspolitik_FINAL_tcm-3193-1887323.pdf.

17. KONKRET KONTAKT MED den øvrige Toyota og Lexus organisation og dens samarbejdspartnere, herunder VORE AUTORISEREDE FORHANDLERE OG REPARATØRER

Hvis du køber et produkt eller ydelse hos en part fra den øvrige Toyota og Lexus organisation og dens samarbejdspartnere, herunder f.eks. en bil hos en af vore autoriserede forhandlere eller reparatører, eller hvis du afgiver personlige oplysninger til disse, består der et særskilt juridisk forhold mellem dig og den pågældende part. Det er i så fald dem (muligvis sammen med os), der er dataansvarlige i forhold til dine Personoplysninger. Eventuelle spørgsmål eller henvendelser vedrørende den øvrige Toyota og Lexus organisation og dens samarbejdspartneres indsamling og brug af dine Personoplysninger bedes rettet til dem direkte.

18. OVERFØRSLER af Personoplysninger uden for EØS

KINTO driver virksomhed globalt. Derfor kan dine Personoplysninger blive gemt og behandlet af os eller vores tjenesteleverandører i flere lande, herunder lande ud over dit bopælsland, eller landet, hvor din KINTO ydelse er købt. Dine Personoplysninger kan f.eks. blive overført til Storbritannien, Japan og/eller USA.

Hvis dine Personoplysninger overføres til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejde (”EØS”), sikrer vi, at der træffes fornødne garantier, såsom:

–            Overførslen falder inden for omfanget af en afgørelse om fornødne garantier truffet af EU-Kommissionen i henhold til GDPR, artikel 45.

–            Standardkontraktbestemmelser til databeskyttelse, som godkendt af Europa-Kommissionen eller en databeskyttelsesmyndighed i henhold til GDPR, Artikel 46.2, litra c eller d, er indgået.

–            I tilfælde af overførsel af dine personoplysninger til USA, reguleres overførslen af EU-US Privacy Shield i henhold til GDPR, artikel 45.

For yderligere oplysninger om, hvordan overførsler af Personoplysninger uden for EØS er reguleret, henvises til følgende link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

For yderligere oplysninger om, hvordan vi har indført fornødne garantier, kan du kontakte os ved at rette henvendelse til kontaktpunktet for databeskyttelse (se pkt. 3 “hvem kan du rette spørgsmål og henvendelser til”).

19. Profilering og automatiske afgørelser

Vi anvender ikke automatiske afgørelser i Persondataforordningens forstand.

 

20. Dine valg og rettigheder

Vi vil gerne sikre dig den størst mulige gennemsigtighed, sådan at du kan træffe bevidste valg i forhold til, hvordan du ønsker, at vi skal anvende dine Personoplysninger.

 • Dine Personoplysninger Du kan altid, ved at rette henvendelse til Kontaktpunktet for Databeskyttelse (jf. pkt. 3 “Hvem kan du rette spørgsmål og henvendelser til”), kontakte os for at finde ud af, hvilke Personoplysninger vi har om dig, og hvorfra de stammer. Du har i nogle tilfælde ret til at modtage de Personoplysninger, vi har indsamlet fra dig, i et almindeligt anvendt, struktureret og maskinlæsbart format og til at videregive dine Personoplysninger til en tredjemand efter dit eget valg.
 • Ret til berigtigelse Hvis du bliver opmærksom på, at Personoplysninger om dig er fejlagtige eller ufuldstændige, kan du også forlange af os, at vi berigtiger dem.
 • Ret til begrænsning af behandlingDu har ret til at bede om at begrænse Behandlingen af Personoplysninger om dig, mens rigtigheden af dem undersøges.
 • Ret til at gøre indsigelse Du kan også gøre indsigelse mod, at dine Personoplysninger anvendes til direkte markedsføring (eller, hvis du foretrækker det, kan du meddele os, hvor ofte du ønsker at høre fra os) eller videregives til tredjemand til samme formål.

  Du kan til enhver tid trække dit samtykke til Behandling af Personoplysninger tilbage ved at rette henvendelse til det anførte Kontaktpunkt for Databeskyttelse (jf. pkt. 3 “Hvem kan du rette spørgsmål og henvendelser til”), eller ved at kontakte den Toyota forhandler eller reparatør, hvor du har afgivet dit samtykke.

Derudover kan du bede os slette Personoplysninger om dig (undtagen i visse tilfælde, f.eks. til dokumentation for en transaktion eller til opfyldelse af lovkrav).

Bemærk derudover, at du kan indgive klage over den Dataansvarlige til den relevante databeskyttelsesmyndighed (“Myndigheden”).

Den relevante Myndighed i forhold til TME (som Dataansvarlig) er den belgiske databeskyttelsesmyndighed.

Den relevante Myndighed i forhold til TDK (som Dataansvarlig) er Datatilsynet i Danmark.

Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K
Telefon: +45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

21. Juridiske oplysninger

Kravene i denne Politik supplerer, men erstatter ikke, eventuelle andre krav i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. I tilfælde af manglende overensstemmelse mellem denne Politik og ufravigelige krav i gældende databeskyttelseslovgivning har sidstnævnte forrang.

KINTO kan til enhver tid ændre denne Politik. Du kan gå ind på yuko.dk og se den til enhver tid gældende version af denne Politik. Hvis ændringerne er af væsentlig karakter, vil du blive underrettet herom.

22. Definitioner

I denne Politik skal følgende udtryk forstås som følger:

 • Dataansvarlig skal forstås som den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af Personoplysninger.Det vil afhænge af den konkrete behandling af dine Personoplysninger, hvem der er den Dataansvarlige for behandlingen. Den Dataansvarlige kan enten være Toyota Motor Europe NV/SA (Avenue du Bourget 60, 1140 Bruxelles, Belgien) og/eller Toyota Danmark A/S, Dynamovej 10, 2860 Søborg (eventuelt fælles Dataansvarlige). Hver af parterne kan således behandle dine Personoplysninger til egne formål, hvorved parten da vil være Dataansvarlig for behandlingen. Du kan ved henvendelse til Kontaktpunktet for Databeskyttelse (se pkt. 3 “Hvem kan du rette spørgsmål og henvendelser til”) få yderligere oplysninger herom eller ved særskilt meddelelse, f.eks. når du bruger bestemte tjenester (herunder kommunikationstjenester) eller som led i elektroniske nyhedsbreve, påmindelser, undersøgelser, tilbud, invitationer til kampagner mv.

  Hver af parterne kan således behandle dine Personoplysninger til egne formål, hvorved parten da vil være Dataansvarlig for behandlingen. Du kan ved henvendelse til Kontaktpunktet for Databeskyttelse (se pkt. 3 “Hvem kan du rette spørgsmål og henvendelser til”) få yderligere oplysninger herom eller ved særskilt meddelelse, f.eks. når du bruger bestemte tjenester (herunder kommunikationstjenester) eller som led i elektroniske nyhedsbreve, påmindelser, undersøgelser, tilbud, invitationer til kampagner mv.

 • Databehandler skal forstås som en fysisk eller juridisk person, der behandler Personoplysninger på den Dataansvarliges vegne.
 • Kontaktpunkt for Databeskyttelse skal forstås som det kontaktpunkt (dvs. en af Toyota udpeget person i den relevante jurisdiktion), hvor du kan meddele den Dataansvarlige dine eventuelle spørgsmål eller anmodninger i relation til denne Politik og/eller (behandlingen af) dine Personoplysninger, og som vil tage sig af sådanne eventuelle spørgsmål og anmodninger.
 • EØS betyder det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (medlemslandene i den Europæiske Union samt Island, Norge og Liechtenstein).
 • Personoplysninger er enhver form for information, der kan henføres til en bestemt person, også selv om personen kun kan identificeres, hvis oplysningen kombineres med andre oplysninger.
 • Behandling skal forstås som enhver aktivitet eller række af aktiviteter — med eller uden brug af automatisk behandling — som Personoplysninger eller en samling af Personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.
 • Den øvrige Toyota og Lexus organisation og dens samarbejdspartnere, der pt. omfatter
  autoriserede Toyota forhandlere og Toyota reparatører i Danmark og Færøerne, https://www.toyota.dk/dealers og autoriserede Lexus forhandlere og Lexus reparatører i Danmark og Færøerne, https://www.lexus.dk/dealers (samlet “Den øvrige Toyota og Lexus organisation og dens samarbejdspartnere”). Den øvrige Toyota og Lexus organisationen og dens samarbejdspartnere omfatter også Codan A/S.